“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK ; Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Kararı”

Ekonomi

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK ; Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Kararı”

“BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu; Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Kararı”

https://www.bddk.org.tr/Anasayfa

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 8975 Karar Tarihi: 30.03.2020

Kurulun 30.03.2020 tarihli toplantısında, 30.03.2020 tarih ve 24049440-010.03 [12]-

E.5853 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0957.pdf

– “28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine

eklenen “(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı

arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile

Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer

alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.” hükmünü amir yedinci fıkra hükmü çerçevesinde,

kredi kartlarında asgari tutarın dönem borcunun yüzde yirmisi olarak belirlenmesine,

– 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 8 inci maddesinin

ikinci fıkrasında yer verilen “Asgarî tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde

ödenmemesi durumunda kart çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren

bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart

hamiline verilen kredi kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi

kartı düzenlenemez.” hükmünün, alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşu koruyucu bir

düzenleme olduğu ve alacaklı taraf olan bankaların, COVID-19 salgını nedeniyle içinde

bulunduğumuz koşullar da dikkate alındığında, 31.12.2020 tarihine kadar kart borçlarını

öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını

talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine,

– Bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye’de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla 23 Haziran 1999’da Resmi Gazetede yayınlanan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kurulmuş, faaliyetlerine ise 31 Ağustos 2000 tarihinde başlamış özerk bir kurumdur.

İdari yapılanma, Kurul ve Kurum şeklinde örgütlenmiştir.

Kurulun karar organı olarak aldığı karar ve yaptığı düzenlemelerin uygulanması, kurumun yetki ve görevleri arasındadır.

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.

Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi BDDK kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BDDK’nın karar organıdır.

Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır.

Kurumun şu anki başkanı Mehmet Ali Akben’dir.

Mehmet Ali Akben kimdir?

1986-1989 döneminde Faisal Finans Kurumu’nda Muhasebe Şefliği görevini yaptı.

1989-1999 yılları arasında Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, BDDK Başkanlığına atandı.

İletişim:

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

https://www.bddk.org.tr/Iletisim

Telefon : (212) 214 50 00

Adres : Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL

Çağrı Merkezi : 0850 222 23 35

Kaynak:

https://tr.wikipedia.org/wiki/BDDK

https://www.bddk.org.tr/Anasayfa

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0957.pdf

ktrhaber.com


Haberi Paylaş: https://www.ktrhaber.com/?p=296

, , ,
Ekonomi, Video Galeri